Hasłem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w dniach 11-14 września 2019 r. we Wrocławiu było zapytanie: „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Zdaniem organizatorów zjazdu hasło to „ma wielką siłę, bo jest kierowane wprost, do każdego i to na wielu poziomach. Dotyczy jednostki, która w świetle codziennych relacji nie pozostaje sama i wraz z innymi stanowi >My<, przy czym podkreślić należy, że istnienie >Ja< i >My< jest możliwe dzięki wyróżnieniu rzeczywistych lub jedynie wyobrażonych, na potrzeby rozumienia rzeczywistości, >onych<, bez których opis społecznego świata jest niemożliwy. Ponadto >Oni< są konieczni, żeby za sprawą podmiotowości kształtować własną tożsamość i określić swoją przynależność.”

Tematyka gospodarstw opiekuńczych doskonale wpisała się w tak zarysowane przez organizatorów ramy myślenia o społeczeństwie. Dotyczy to zarówno problematyki wykluczenia społecznego beneficjentów zielonej opieki, jak i organizacji systemu wsparcia dla nich. System ten musi uwzględniać perspektywę społecznego i finansowego interesu zarówno rolników, jak i całej wspólnoty lokalnej, w której osadzone będą gospodarstwa opiekuńcze.

Na zjeździe przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego przedstawili referaty:

  • Nowak P., Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju lokalnym, 
  • Knapik W., Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS) – realizacja celów biznesowych poprzez kreowanie popytu i zaspokajanie potrzeb społecznych.